Info

Školská rada
Plán činnosti školské rady

Plán činnosti školské rady.

 1. Vyjádření k návrhům ŠvP a jejich následnému uskutečnění, popřípadě návrh změn
 2. Projednání a schválení výroční zprávy
 3. Schválení školního řádu – popřípadě jeho změn
 4. Schválení pravidel na hodnocení žáků
 5. Projednání a připomínkování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. Projednání návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu, případné připomínky a návrhy
 7. Projednání zpráv ČŠI
 8. Podávání podnětů a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy

V Kovářské dne 5.3.2019

Ing. Gabriel Baláž předseda školské rady

Volební řád školské rady

při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace
Základní škola sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská, nám. J. Švermy 445

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle § 167 odst. 2) zákona, Rada městyse Kovářská svým usnesením RM č.2018/172 ze dne 30. 11. 2018 vydává tento volební řád školské rady.

Článek 1

 1.  

Volební řád školské rady upravuje volbu jedné třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a jedné třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.

 1.  

Školská rada má 6 členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas.

 1.  

Členové školské rady jsou složení z následujících zástupců: jedné třetiny, kterou jmenuje zřizovatel, z jedné třetiny, kterou volí zástupci nezletilých žáků a jedné třetiny, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.

 1.  

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Článek 2

 1.  

Třetina členů školské rady, kterou volí zástupci nezletilých žáků a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy se volí volbou, kterou zajišťuje a organizuje ředitel školy, přičemž zástupci nezletilých žáků volí formou zaškrtávání jednotlivých kandidátů na kandidátních lístcích, které jsou distribuovány samotnými žáky školy. Pedagogičtí pracovníci volí přímou volbou na pedagogické radě.

 1.  

Volby připravuje a vyhodnocuje nezávislá volební komise, kterou jmenuje ředitel školy a která musí být v lichém počtu a nejméně tříčlenná. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy. Volby musí volební komise organizovat vždy tak, aby byla zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. O své činnosti pořídí volební komise zápis.

Článek 3

Kandidáti s největším počtem získaných hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti počtu hlasů se stanoví pořadí losem. Kandidáti s nižším počtem obdržených hlasů se považují za náhradníky pro případ ukončení členství ve školské radě dle čl. 4 odst. 4 tohoto volebního řádu, vyjma ukončení z důvodu zániku uplynutím mandátu.

Článek 4

 1.  

Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle ustanovení §167 školského zákona.

 1.  

Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předá zřizovateli a zvolené školské radě. Ředitel školy svolává první jednání školské rady.

 1.  

Školská rada na svém prvním jednání volí předsedu a místopředsedu školské rady. Ke zvolení do funkce je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady.

 1.  

Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím mandátu podle ustanovení § 167 odst. 6 zákona, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

 1. Na uvolněné místo ve školské radě nastupuje příslušný náhradník podle pořadí.

V Kovářské, 30. 11. 2018                                                           Milan Duháň, starosta městyse

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady Základní školy sgt.J.C.Kluttze a Mateřské školy Kovářská zřízené dne 6.2.2019

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu pinění úkólů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných člena. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 7

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud‘ klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a),e), f),g) a h) školského zákona.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6.2.2019

V Kovářské dne 6.2.2019                                                                                                               titul, jméno, příjmení předseda školské rady

Gabriel Baláž

Zápis ze zasedání školské rady

Žáci

Kroužky

Třídy

Let provozu

Kontakt

Adresa: Náměstí Jana Švermy 445, Kovářská 431 86 

Telefon:  739 034 207

Email: zs@kovarska.cz

IČO: 47 79 56 38

Otevřeno: 8:00 – 15:00