Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku 2021/2022

 

Kritéria pro přijímání žáků – žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Jde o obce: Kovářská, Měděnec.

Počet žáků, které je možné přijmout – škola bude přijímat maximálně 30 žáků.

Podle opatření MŠMT z roku 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat prozatím v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro zápis v roce 2021/2022 zatím žádné opatření z MŠMT neexistuje.

Prozatím máme dvě varianty zápisu.

1) Prezenční forma: v průběhu měsíce dubna 2021 ve výtvarné učebně, termín a čas bude upřesněn. Dokumenty si prosím vyzvedněte dopředu, ať máte čas si je v klidu doma vyplnit. Poté je odevzdejte opět do sekretariátu školy. Pokud by tato forma byla MŠMT povolena, dokumenty budou mít paní učitelky u zápisu připravené. Dny a časy viz distanční forma zápisu.

 

2) Distanční forma zápisu (papírově): dokumenty si budete moci vyzvednout v kanceláři školy od 1.4. 2021 mezi 8:00 – 14:30 a v klidu si je vyplnit doma a zpět vrátit do kanceláře po 5. 4. 2021 (opět ve stejný čas). Následně pan ředitel připraví správní řízení a budete vyzváni k podpisu.

 

K zápisu prosím přijďte i Vy, kteří budete žádat odklad povinné školní docházky, musíte totiž vyplnit písemnou žádost. K této žádosti musí být doloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

Zákonní zástupci všech budoucích prvňáčků se můžou kdykoli obrátit na pana ředitele jak telefonicky, tak emailem 607 675 939, skola@kovarska.cz

S pozdravem

V Kovářské 22.3.2021                                              Mgr. Rudolf Vojtěch – ředitel školy

 

 

Obecné informace k zápisu:

 • Právní úprava základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době vyhlášené školou v termínu od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).
 • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 • Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • odklad povinné školní docházky je možné žádat až do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Doporučujeme, však doručit požadované doklady v řádném termínu zápisu Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
 • Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
 • Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.
 • přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským zákonem ředitel školy.
 • Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.
 • Oproti jiným letům dítě nemusí být zápisu osobně přítomno. Pokud je tedy dítě nemocné a nemůže se k zápisu v daném termínu dostavit, nemusí se osobně dostavit ani v případném náhradním termínu zápisu.
 • Dítě se nemusí zápisu účastnit ani v případě, že se osobně dostaví. To znamená, že i když se dostaví, nemusí absolvovat pohovor.
 • Přesto doporučujeme se zápisu zúčastnit i s dítětem a seznámit se s prostředím školy, do které bude docházet.